Dovolte nám, abychom Vás seznámili s nabídkou naší základní školy.

 

Svým zaměřením je škola vhodná pro žáky mladšího školního věku požadující klidný a odborný přístup pedagoga.

Škola je rodinného typu a vzdělává žáky 1. – 5. ročníku v pěti třídách. Výuka probíhá dle nového školního vzdělávacího programu Naše škola, který preferuje prvky tvořivé školy, činnostního učení a zdravé školy.

Rodiče mohou kdykoliv navštívit vyučovací hodiny, jsou pořádány dny otevřených dveří a pravidelné konzultační hodiny. Samozřejmostí je i integrace žáků s poruchami chování a učení, i dětí tělesně postižených, do běžných tříd. Škola umožnila jedné pedagogické pracovnici získat osvědčení ve Feursteinově metodě instrumentálního obohacení. Metoda má široké spektrum využití. Vhodná je například pro děti se syndromem hyperaktivity, se specifickými poruchami učení, pro děti s poruchami pozornosti, s mentálním oslabením nebo pro děti s dlouhodobou školní neúspěšností, ale může být i velmi užitečná při práci s nadanými dětmi. Škola zajišťuje pro děti pitný režim a pětkrát týdně dotované mléčné svačiny. Jsme zapojeni i do projektu Ovoce do škol.
 
Školní družina nabízí bohatou činnost zaměřenou na rozvoj tvořivosti dětí, estetického cítění a vytváření pěkného společenství. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat různé kroužky. Provoz školní družiny je od 6.40 do 15.30 hodin. Kapacita školní družiny je 40 dětí, a proto jsou otevřeny 2 oddělení.

Děti mohou na škole navštěvovat různé zájmové kroužky nabízené školou ale i externími organizacemi. Jejich nabídka se každý rok mění. V tomto školním roce 2018 - 2019 nabízíme kroužek zábavné tvoření, tvoření komiksu, pohybové hry a minivolejbal a díky finančním prostředkům z EU a ESF také čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her. Na škole se vyučuje nepovinný předmět náboženská výchova. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami škola poskytuje podpůrná opatření - 1. stupně (plán pedagogické podpory), 2. stupně (předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence, příprava na výuku) a 3. stupně (asistent).
 
Prostředí vesnické školy umožňuje téměř každodenní pobyt venku o velké přestávce, v létě využíváme i výuku v přírodě, za příznivých podmínek v zimě chodí děti při tělesné výchově a se školní družinou bruslit a sáňkovat, každý rok jezdí všichni žáci na plavecký výcvik do náchodského bazénu. Plavecký výcvik žákům základní školy hradí Obecní úřad Provodov – Šonov. 
 
Škola má svou jídelnu, vlastní velkou tělocvičnu v budově školy, kde se pořádají i pravidelné besídky a vystoupení pro rodiče a veřejnost. Využíváme školní hřiště a počítačovou učebnu. Z důvodu neustále se zvyšujících požadavků na kvalitu výuky se vnitřní vybavení pravidelně modernizuje a upravuje. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení chlapců i dívek, proběhla výměna oken u starší budovy školy, učebny jsou vybaveny novými žákovskými stoly i židlemi. Škola získala dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Dotace byla využita na realizaci 4 klíčových aktivit: využití ICT (nákup techniky a programů pro interaktivní výuku), čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky a přírodní vědy. Tyto finanční prostředky byly využity na nákup 8 nových počítačových sestav, které byly nainstalovány ve třídě v přízemí. Tím byly vytvořeny podmínky pro výuku informatiky v 5. ročníku. Dále jsme mohli vybavit všechny třídy tabulemi a zařízením pro interaktivní výuku. I ostatní třídy a školní družina jsou nyní vybaveny počítači s připojením na internet. Postupně vybavujeme venkovní prostory školy. Byl zde vybudován zahradní altán a nainstalován venkovní stůl pro stolní tenis. Začali jsme s instalací venkovních hracích prvků. Máme nové oplocení. Ve škole proběhla výměna oken a střechy.

Během školního roku probíhá celá řada akcí (www.zsprovodovsonov.cz) Vybíráme: celoškolní besídky a výstavky vánoční nebo velikonoční, Mikulášský den, pořádání soutěží recitačních, pěveckých, literárních a výtvarných, masopustní průvod, zdravý týden, projektové dny, setkávání s kamarády z jiných málotřídních škol, cyklistické výlety nebo ekologické projekty.

V Provodově 1. 9. 2018                                       Mgr. Iva Stonjeková, ředitelka školy

 

EU plakatlogo-zs

Užitečná čísla

  • Základní škola -
    725 874 611 (ředitelka školy)
    491 474 076 (pevná linka)
  • Školní družina - 725 874 741
  • Mateřská škola - 725 874 590
  • Školní jídelna - 725 874 520
zs

Adresa

Adresa školy:
ZŠ a MŠ Provodov - Šonov,
okres Náchod, Provodov 6
Provodov - Šonov, 549 08
info@zsprovodovsonov.cz

Adresa MŠ:
budova mateřské školy
Šonov 140
Provodov - Šonov
549 08
msprovodovsonov@gmail.com

Mapa

© 2012 http://www.zsprovodovsonov.cz/ • Administrace
ministerstvo  logo-svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky   image001

Vyrobilo    logo-grus